เปิดตัว IPO FTenergy

เพื่อการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า ทั่วประเทศไทยรองรับความต้องการ ในการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ที่ส่งผลต่อกานทำลายสิ่งแวดล้อม ชั้นบรรยากาศ จึงริเริ่มที่จะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ สร้างสิงแวดล้อมที่ดีผ่าน พลังงานสะอาด จึงเปิดตัว IPO ขึ้นมาโดยให้ การถือ FTcoin เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีส่วนร่วม และใบรับรองการลงทุน

Add a comment

How can we help you?

Contact Blockchain WordPress Theme support team if you need help or have questions.

Looking for a First-Class ICO and BintCoin Investments Consultant?